Aineisto

G. L. Söderströmin kirje Eino Leinolle 30.6.1895

Dublin Core

Nimeke

G. L. Söderströmin kirje Eino Leinolle 30.6.1895

Kuvaus

G. L. Söderström kirjoittaa Eino Leinolle Runeberg-suomennoksista. Kirjeessä mainittu Kaarle Krohn oli kielitieteilijä, kansanrunouden tutkija ja Helsingin yliopiston suomalaisen ja vertailevan kansanrunoustutkimuksen professori. Tohtori Forsman lienee Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (Georg Zacharias Forsman), vapaaherra, senaattori, professori, historioitsija, ja poliitikko. Alb. Hortling on todennäköisesti konsuli Albin Hortling, joka asui Porvoossa.

---

Borgå, den 30 juni 1895.
Herr studeraden Eino Lönnbohm,

Kajana & Paldamo

Genom vännen Alb. Hortling härstädes har fröken Olga Kyrenius å Edra vägnar anhållit om mitt meddelande, huruvida jag vore hugad för lägga den af Eder verkstälda öfversättningen till finskan af Runebergs Kung Fjalar.

Till svar härå får jag meddela, att jag i början af denna månad af professor Arvid Genetz avhöll Edert manuskript, men då har, ehuru detsamma redan af honom och lektor Cajander blivit genomsedt, påpekade att jag skulle låta någon ytterligare intresserad, kompetent person genomögna öfversättningen, så lyckades jag få doktor Kaarlo Krohn att lofva granska densamma under sommarferierna. Han innehar derföre nu manuskriptet, hvilket jag är villig köpa emot ett honorär af [...] 200.–. Konvenerar anbudet Eder, så anhåller jag om benäget svar jemte meddelande under hvilken adress penningarne skola Eder tillsändas. Såsom ni troligen känner, har uppå mitt förlag tidigare utgifvits uppå finska Runebergs arbeten, med undantag af Fänrik Ståls sägner, och har jag för afsigt att förbereda utgifvandet af en ny upplaga för att kunna få denna upplaga i så tidsenligt skick som möjligt har jag afsett att anlita nya öfversättare eller bearbetare, hvilkas öfversättningar komma att granskas af en nämnd af tre à fyra kompetenta och för saken intresserade personer. Ibland dessa har professor Genetz lofvat blifva en och trodde han att lektor Cajander icke skulle vägra att, så länge hans tid medgifver, medverka. Af doktor Krohn har jag ännu icke fått definitivt löfte, men intresserad var han för företaget och skulle, efter feriens slut, sedan han hunnit återhämta nya krafter, af mig åter vidtalas. Af Runebergs arbeten har professor Genetz förut öfversatt Elgskyttarne, lektor Cajander Hanna och Julqvällen samt doktor Forsman de smärre lyriska och episka dikterna och komma dessa herrar att sjelfva först genomse sina öfversättningar. Förutom den af Eder öfversatta Kung Fjalar, skulle återstå Kan ej!, Nadeschda och Salamiin kuninkaat. Skulle ni önska att vidtaga med öfversättningen af någon af dessa tre, så underrätta mig om med hvilken. Då jag af den redan förefintliga öfversättningarna har, i synnerhet af en del arbeten, större antal exemplar osålda och gerna, för att sprida kännedomen af Runebergs arbeten, vore villig att låta gratis utdela i Edra trakter desamma, så tager jag mig friheten förefråga, om Ni sjelf skulle kunna åtaga Eder fördelningen eller uppgifva lämplig person med uppgift å adress för försändningen.

Emotseende Edert benägna svar, teckna Högaktningsfullt G. L. Söderström

Luontiajankohta

30.6.1895

Teksti Item Type Metadata

Original Format

Käsinkirjoitettu kirje

Viittaus

Söderström, G. L., “G. L. Söderströmin kirje Eino Leinolle 30.6.1895,” DIGI - Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa, viitattu 4. maaliskuuta 2021, https://digi.kirjastot.fi/items/show/122070.
 

Tiedostot

http://digi.kirjastot.fi/repository/71ccccb9a79ced083d1534f9cdb63c1f.pdf